PERSOONLIJKE AANPAK

• Persoonlijk contact
• Duidelijk en betrokken
• Bereikbaar per e-mail, telefoon of WhatsApp
• Dagelijks bereikbaar
• Uw vragen worden snel beantwoord
• Letselschadebureau Panopticum werkt landelijk

Wij bezoeken u thuis door heel Nederland, maar u bent ook van harte welkom op ons kantoor of op een van onze flexplekken in de randstad.

OVER ONS

Letselschadebureau Panopticum is een letselschadebureau gericht op mensen met letselschade in heel Nederland. De onafhankelijke letselschade experts van Letselschadebureau Panopticum staan altijd voor u klaar. Het is een zeer ingrijpende gebeurtenis wanneer u door een ongeval of medische fout letselschade oploopt.

De onafhankelijke letselschade experts van Letselschadebureau Panopticum begrijpen dat als geen ander. Daarom helpen wij u door naar u te luisteren en te zorgen voor erkenning en begrip.

GRATIS HULP BIJ LETSELSCHADE

U bent onverhoopt betrokken geraakt bij een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout. Als u daarbij letsel heeft opgelopen kunt u terecht bij Letselschadebureau Panopticum. Wij geven u gratis juridisch advies en dat doen onze letselschade experts met genoegen. Wij zullen een afspraak met u maken zodat onze letselschade expert een duidelijk beeld krijgt van uw letsel en ongeluk. Op deze manier kan onze expert de haalbaarheid van uw zaak beoordelen. Dit kost u helemaal niets.

Bij ons staat ontzorgen op nummer één. Als er door een ongeval lichamelijk en/of psychisch letsel ontstaat, dan is dat vaak een ingrijpende gebeurtenis in uw leven. Door het letsel maakt u namelijk allerlei kosten die u zonder ongeval niet gemaakt zou hebben. Te denken valt aan diverse schadeposten zoals huishoudelijke hulp, verlies van verdienvermogen, smartengeld , ziektekosten etcetera. Het is daarom verstandig om de deskundige belangenbehartigers van Letselschadebureau Panopticum in te schakelen. Onze experts voeren voor u de aansprakelijkheidsdiscussie en onderbouwen het letsel met medische stukken richting de aansprakelijke partij.

Daarnaast moet de door u geleden en nog te lijden schade op deskundige wijze onderbouwd en gevorderd worden. Dat vraagt om adequaat en doortastend handelen. De letselschade experts van Letselschadebureau Panopticum doen er alles aan om de financiële schade te verhalen en mensen met letselschade weer hun oude vertrouwde leven terug te geven. Om dit te bereiken, werken wij samen met artsen, fysiotherapeuten, re-integratie- en revalidatiedeskundigen en een diverse groep overige hulpverleners. Wij hebben de juiste kennis én mensen in huis om met ervaren advocaten te procederen als de onderhandelingen niet tot de juiste erkenning leiden.

Als uw zaak wordt aangenomen, is de daadwerkelijke behandeling er van over het algemeen kosteloos voor u. In de Nederlandse wetgeving staat vastgelegd dat de kosten van de belangenbehartiger die u kiest door de aansprakelijke partij vergoed dient te worden. Als tijdens de behandeling van uw letselschadezaak duidelijk wordt dat onze kosten niet vergoed worden door de tegenpartij, dan volgt er een gesprek met u over de volgende stappen die gezet kunnen worden en de verdere mogelijkheden. U wordt nooit achteraf met een (hoge) rekening geconfronteerd.

Meer weten? Als u graag meer wilt weten over uw mogelijkheden in uw letselschadezaak, twijfel dan niet en neem gerust contact op met Letselschadebureau Panopticum. Onze onafhankelijke letselschade experts staan voor u klaar!

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?

VERKEERSONGEVAL

Een ongeluk heeft een grote impact op uw leven. Niet alleen bent u erg geschrokken, ook kunt u te maken krijgen met hoge medische kosten of met verminderde inkomsten. Als uw letselschade de schuld is van een ander, heeft u recht op schadevergoeding. Maar hoeveel schadevergoeding na een ongeluk kunt eigenlijk vorderen? Wanneer u zelf slachtoffer bent van een ongeval en hierdoor letselschade hebt opgelopen, dan kunt u geheel vrijblijvend laten bekijken hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen. Is iemand anders aansprakelijk , dan kost onze hulp u bovendien helemaal niets. De kosten van onze juridische bijstand worden namelijk meegenomen in uw schadevergoeding.

ARBEIDSONGEVAL

In Nederland lopen jaarlijks ongeveer 220.000 mensen door een bedrijfsongeval letselschade op. De nasleep van een bedrijfsongeval, brengt meestal veel kosten met zich mee. Vaak is de werkgever aansprakelijk voor uw letselschade en hebt u recht op schadevergoeding. Een bedrijfsongeval kan uw leven van het ene moment op het andere totaal veranderen. De gebeurtenis kan lichamelijke beperkingen en psychische klachten veroorzaken. Daarnaast zijn de financiële gevolgen vaak ook niet gering. Zeker als u door een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt raakt, kan verlies van inkomen tot ernstige financiële problemen leiden. Wij helpen u graag verder.

MEDISCHE FOUT

Ieder jaar lopen ongeveer 40.000 mensen letselschade op als gevolg van een medische fout. In 2.000 van deze gevallen is zelfs bekend dat de patiënten in kwestie zijn overleden als gevolg van een verwijtbare medische fout van de behandelend arts. Bij het claimen van medische letselschade is het noodzakelijk eerst de nodige bewijslast te verzamelen. Als u het slachtoffer bent geworden van een medische fout, dan kunt u een aanzienlijke letselschadevergoeding verkrijgen. Het ziekenhuis of de arts is hier vaak voor verzekerd. Het is wel belangrijk dat u weet dat niet iedere medische fout direct verwijtbaar is. Alleen wanneer te bewijzen is dat de arts nalatig heeft gehandeld, kan er een claim worden ingediend om uw letselschade te vergoeden.

Wilt u weten waar u recht op heeft? Twijfel dan niet en neem gerust contact op met Letselschadebureau Panopticum. Onze onafhankelijke letselschade experts staan voor u klaar!

HET LETSELSCHADETRAJECT BIJ (VERKEERS)ONGEVALLEN

1. HET AANSPRAKELIJKHEIDSONDERZOEK

In eerste instantie wordt onderzocht in hoeverre de wederpartij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor het ongeval en of deze is verzekerd.

2. EEN VAST AANSPREEKPUNT

Uw zaak wordt behandeld door één van de letselschade experts van Letselschadebureau Panopticum.

3. DE VOORSCHOTBETALING

Voordat de definitieve schade is bepaald, is de aansprakelijke partij verplicht voorschotten aan u te betalen voor schade als gevolg van het ongeval. Bij de eindafwikkeling wordt bekeken hoeveel de totale schade uiteindelijk bedraagt.

4. DE MEDISCHE MACHTIGING

Uw schriftelijke toestemming is nodig voor het verzamelen van medische informatie betreffende uw ongevalsletsel. U machtigt ons kantoor door middel van een medische machtiging.

5. HET MEDISCHE TRAJECT

Het medische traject is bij de afwikkeling van letselschade uitermate belangrijk.

6. DE MEDISCHE EXPERTISE

Zodra de medisch adviseur aanneemt dat uw medische situatie stabiel is, terwijl u nog steeds klachten ondervindt, kan in bepaalde gevallen een medische expertise door een onafhankelijke arts gewenst zijn.

7. DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Bent u tijdelijk arbeidsongeschikt geraakt? Dan is het wenselijk dat u zo snel mogelijk terugkeert in het arbeidsproces.

8. DE ARBEIDSDESKUNDIGE

Voor een succesvolle re-integratie moet worden beoordeeld welke beroepen u met uw medische beperkingen nog kunt uitoefenen. Een arbeidsdeskundige kan helpen bij het re-integratietraject.

9. DE KLACHTENPROCEDURE

Als u van mening bent dat de aansprakelijke verzekeraar uw schade niet correct regelt of behandelt, dan is het van belang dat u dit direct kenbaar maakt aan ons kantoor.

10. DE SCHADEVERGOEDING

Alle schade die voortvloeit uit een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, dient volgens de wet te worden vergoed door de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeringsmaatschappij. Er wordt onderscheid gemaakt tussen materiële schade en immateriële schade.

11. DE DEFINITIEVE REGELING

Uw zaak kan worden afgewikkeld tegen finale kwijting. Dit betekent dat er sprake is van volledige, definitieve en algehele kwijting en décharge. U kunt daarna nooit meer op de zaak terugkomen of in aanmerking komen voor vergoeding van nog te lijden materiële en immateriële schade in de toekomst als gevolg van het ongeval. Het uitgangspunt is dat de aansprakelijke partij uw schade vergoedt.

12. BEHANDELINGSTERMIJN

De totale afwikkeling van uw letselschadezaak duurt over het algemeen langer dan de afwikkeling van materiële schade. De duur van de letselschadezaak is afhankelijk per casus.

13. TOT ZIENS

Wij hopen u goed van dienst te zijn geweest en wensen u een voorspoedige en ongelukvrije toekomst.

SCHADEPOSTEN

VERLIES AAN VERDIENVERMOGEN

U kunt door uw letsel tijdelijk, gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raken. U zult hierdoor inkomsten mislopen en dat zal financiële gevolgen voor u hebben. Op dat moment spreken we van verlies aan verdienvermogen.

SCHADE BEPERKENDE MAATREGELEN

Wanneer u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt bent geraakt voor uw huidige beroep, heeft u wellicht nog kansen in een andere beroepstak. Dit betekent echter dat u zich zou moeten laten omscholen. Hiermee probeert u de schade aan inkomsten te beperken. Deze kosten vallen onder schade beperkende maatregelen die u vergoed dient te krijgen door de aansprakelijke tegenpartij.

HUISHOUDELIJKE HULP

U kunt door uw ongevalsletsel beperkt zijn in het verrichten van de huishoudelijke taken. Er is dan inschakeling nodig van derden om de huishouding draaiende te houden. De kosten van een ingehuurde professionele kracht of de eigen bijdragen in verband met huishoudelijke kunnen worden gevorderd. Ook kan een vergoeding worden gevorderd voor de inschakeling van naasten, gezinsleden, kennissen of vrienden. Dit is een van de schadeposten bij letselschade waarvan u een richtlijn tot schadevergoeding kunt vinden bij de Letselschade Raad.

ZIEKTEKOSTEN

Als u letsel heeft opgelopen, kan het zijn dat niet al uw ziektekosten door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Ook is er sprake van een eigen risico. De kosten die voor eigen rekening komen en het eigen risico kunnen worden gevorderd.

ZIEKENHUISDAGGELDVERGOEDING EN/OF REVALIDATIEGELDVERGOEDING

Het is mogelijk dat u na uw ongeval enkele dagen in het ziekenhuis moet verblijven. Bij de schadepost ziekenhuisdaggeldvergoeding of revalidatiedaggeldvergoeding kunt u denken aan de volgende componenten: bed- of ziekenhuiskleding, parkeergeld ziekenhuis, huur t.v., en aanschaf boeken/tijdschriften. Deze kosten kunnen worden gevorderd.

VERGOEDING VOOR VERZORGING, VERPLEGING, COACHING EN TOEZICHT

Het kan zijn dat u door uw letsel niet meer in staat bent om voor u zelf te zorgen. Het inschakelen van een derde partij voor uw verzorging kan dan nodig zijn. Bij het bepalen van de juiste soort en de juiste omvang van de benodigde hulp wordt vaak gebruik gemaakt van een arbeidsdeskundige. De kosten die gemoeid zijn met het inschakelen van hulp, kunnen worden gevorderd.

KINDER- EN/OF HUISDIERENOPVANG

Het is mogelijk dat u door uw letsel allerlei behandelingen moet ondergaan. Kleine kinderen kunnen nog niet alleen thuis blijven en u zult daarom oppas moeten regelen. Het is tevens mogelijk dat u door uw letsel niet meer in staat bent om uw huisdier te verzorgen. U bent dan genoodzaakt om iemand in te schakelen die voor uw huisdier zorgt. Ook deze kosten kunnen worden vergoed.

AANPASSINGEN IN WONING

Wanneer u blijvend invalide bent geraakt, dan is het mogelijk dat uw woonsituatie niet meer geschikt voor u is. Als er de mogelijkheid is tot aanpassing van de woning, dan kunt u bijvoorbeeld een traplift laten installeren. In sommige gevallen is dit helaas geen optie. Stel dat u in een rolstoel terechtkomt, maar u woont op de vierde verdieping in een appartementencomplex zonder lift. Dan moet u noodgedwongen verhuizen. Dit levert allemaal extra kosten op die allemaal vergoed moeten worden. Dit is een van de schadeposten die bij letselschade enorm hoog kan oplopen.

VERLIES VAN ZELFWERKZAAMHEID

Het is mogelijk dat u door het letsel niet meer zelf werkzaamheden kan verrichten in, aan of rond de woning. U kunt hierbij denken aan verbouwwerkzaamheden, schilderswerkzaamheden, tuinieren, het verrichten van onderhoudswerkzaamheden etcetera. Vaststelling van de vergoeding geschiedt in overleg met u en ook hierbij kan aansluiting gezocht worden bij de richtlijn van de Letselschade Raad.

STUDIEVERTRAGING

Bent u studerend? Het kan zijn dat u door uw letsel minder presteert of minder aanwezig kan zijn bij uw studie. Dit kan leiden tot studievertraging. Hierdoor wordt u geconfronteerd met extra studiekosten. Door studievertraging is het eveneens mogelijk dat u later op de arbeidsmarkt actief bent. Voor de bepaling van de schade door het later op de arbeidsmarkt actief kunnen zijn, heeft de Letselschade Raad een richtlijn opgesteld.

HOGERE UITGAVEN VOOR HOBBY EN SPORT

Het kan zijn dat er extra kosten gemaakt worden bij uw hobby of sport; bijvoorbeeld voor het vervoer er naar toe of voor aanpassingen op de sportlocatie.

AANPASSINGEN VOOR VAKANTIE

Wellicht had u voor uw ongeval al een vakantie geboekt. Het is soms niet noodzakelijk om de gehele vakantie te annuleren. Wel is het mogelijk dat er extra kosten gemoeid zijn bij uw vakantie. U kunt bijvoorbeeld niet meer met de auto naar de vakantiebestemming en daardoor moet u vliegtickets aanschaffen.

ANNULERINGEN / ZINLOOS GEWORDEN UITGAVEN

Het kan zijn dat u reeds kosten heeft gemaakt voor uitjes, sportabonnementen of een belangrijk feest (zoals bruiloft). Door uw letsel is het mogelijk dat u niet meer zo actief bent als voorheen. U moet daarom gemaakte afspraken annuleren.

SCHADE AAN KLEDING, TELEFOON EN/OF BRIL

Het is mogelijk dat u tijdens het ongeluk schade heeft opgelopen aan uw kleding, telefoon en/of bril. De kosten voor reparatie of vervanging van deze spullen kunnen worden gevorderd.

REIS- EN PARKEERKOSTEN

Het kan zijn dat u kosten maakt door bezoeken af te leggen bij het ziekenhuis, medisch specialisten, fysiotherapeuten en uw belangenbehartiger. Ook is het mogelijk dat gezins- en naaste familieleden reiskosten maken als zij u komen bezoeken in het ziekenhuis. Deze kosten kunnen gevorderd worden. Voor de vaststelling van de vergoeding reiskosten heeft de Letselschade Raad een richtlijn ontwikkeld.

KLEINE ONKOSTEN EN TELEFOONKOSTEN

U maakt al gauw tal van kleine onkosten. Voorbeelden hier van zijn het kopiëren van bewijsstukken, het printen van foto’s en het bellen met uw belangenbehartiger en behandelend artsen. Dit is één van de schadeposten bij letselschade die soms vergeten wordt, omdat de onkosten zo klein zijn. Bij elkaar opgeteld, kunnen deze kleine bedragen oplopen. U kunt deze kosten terugvorderen.

SMARTENGELD / IMMATERIËLE SCHADE

Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor de immateriële schade. Deze schade is niet tastbaar of in geld uit te drukken. Het gaat hier om de pijn, het verdriet en de verminderde levensvreugde die u ervaart door het ongeval. Smartengeld is een erkenning voor dit leed. Dit is een van de belangrijkste schadeposten bij letselschade. Juist omdat erkenning een erg belangrijke stap is in het genezingsproces.

Business People Handshake Greeting Deal at work.

WAAR WIJ TROTS OP ZIJN

987

CLIËNTEN

765

AFGERONDE ZAKEN

1758

KOPJES KOFFIE PER JAAR

9,6

Klantencijfer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Letselschadebureau Panopticum B.V. werkt met een persoonlijke aanpak en vol overgave vanuit de visie dat de kwaliteit die geleverd wordt voorop staat. Om die kwaliteit te waarborgen, helpen wij minder cliënten tegelijk, in vergelijking met andere letselschadebureaus of advocatenkantoren. Hierdoor zitten wij bovenop de zaak, worden onnodige vertragingen voorkomen en hebben wij vaker een contactmoment met u, zodat u zich gehoord en begrepen voelt. Dit zorgt voor tevreden cliënten die met een goed gevoel terugkijken op hun letselzaak. Het klanttevredenheidsonderzoek is uitbesteed aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. Er worden onder andere de volgende zaken getoetst:

 

  • Contact met letselschadespecialist
  • Behandeling letselschadezaak
  • Communicatie en uitleg
  • Eindresultaat

CONTACTFORMULIER

    MELD UW LETSELSCHADE
    close slider